Лечебнo заведениe

Болница „Д-р Стефан Черкезов“ – Велико Търново Съобщи за неточност

0 / 5
Сравни Добави към любими Принт

Болница „Д-р Стефан Черкезов“ – Велико Търново  е
многопрофилна областна болница за активно лечение (МОБАЛ) , разполагаща с консултативно – диагностичен блок:

Приемно-консултативни кабинети:

за функционално изследване на дишането (ФИД); бронхологичен; за функционално изследване на сърдечно-съдовата система; ЕКГ; за ултразвукова диагностика; за ендоскопска диагностика; за превенция  и контрол на ВБИ; Електроенцефалографски изследвания/ЕЕГ/; за доплер Сонографска диагностика/ДСГ/; електромиаграфско изследване/ЕМГ/; за Ехокардиография.

Клинична лаборатория

извършват се следните лабораторни изследвания: изследване на урина: pH, специфично тегло, полуколичествено и количествено изследване на белтък, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген, билирубин, кръв и ориентировъчно изследване на „седимент“; микроалбуминурия; тест за бременност, количествено изброяване на клетки; кръвна картина: определяне на хемоглобин, хематокрит, изброяване на еритроцити, левкоцити и тромбоцити, СУЕ, ДКК, морфология на кръвни клетки, броене на ретикулоцити* хемостазни показатели: време на кървене, PT, aPTT , фибриноген, Д-димери клинично-химични изследвания: глюкоза, хемоглобин А1С, креатинин, урея, общ белтък, албумин, общ билирубин, глюкурониран билирубин (директен), желязо, ЖСК, АСАТ, АЛАТ, КК, АФ, ГГТ, амилаза; пикочна киселина, холестерол, триглицериди, холестерол в HDL, холестерол в LDL; калий, натрий, калций, неорганичен фосфат, магнезий, ЛДХ, КК-МВ, имуноглобулини-Г, А, М, С-реактивен белтък, тропонин, анализ на рН и газове в кръвта*изпражнения: окултни кръвоизливи.

*изследване на течни пунктати – количествено изброяване на клетки, количествено определяне на общ белтък,албумин, глюкоза, амилаза,седимент.*ликвор – количествено изброяване на клетки , определяне на общ белтък, албумин, глюкоза, хлор, АСАТ, ЛДХ, КК, диференциране на левкоцитите след оцветяване по  Папенхайм, спектрофотометрия.

Микробиологична лаборатория с вирусологична лаборатория:

микробиологична диагностика на аеробни бактериални инфекции, микробиологична диагностика на  анаеробни инфекции, микробиологична диагностика на микотични инфекции.

Отделение по образна диагностика:

компютърна томография,  Рентгенографии на отделни телесни сегменти, Контрастни изследвания на отделителната система ,      Контрастни изследвания на стомашно-чревния тракт,    Контрастни изследвания на половата система на жената,   Конвенционални томографски изследвания, Инвазивна съдова диагностика ,  Магнитно резонансна диагностика.

Отделение по трансфузионна хематология

– единствено на територията на Великотърновска област;

Отделение по клинична патология

– към отделението функционират два основни сектора: биопсичен и некропсичен;

Отделение по съдебна медицина

– извършва дейности по съдебна патология  и  клинична съдебна медицина;

Спешно отделение

– провежда на реанимационни мероприятия при живото застрашаващи състояния, осъществяване на консултации със съответните специалисти и при индикации осъществяване хоспитализация ;

ТЕЛК

– освидетелстват се лица с временна неработоспособност  и с трайно намалена и загубена работоспособност.

Стационарният блок към Болница „Д-р Стефан Черкезов“ – Велико Търново разполага със следните отделения:

Отделение по педиатрия

– приема за лечение деца с остри и хронични заболявания на дихателната, сърдечно-съдовата, храносмилателната, ендокринната, нервната, отделителната  системи,  остри отравяния и други състояния

Първо отделение по вътрешни болести

– в отделението се осъществява и дейности по  ендокринология и болести на обмяната ( кетоацидоза, лактацидозни и хиперосмоларни състояния, хипогликемии, тиреотоксична криза, адисонова криза, хиперкалциемични и хипокалциемични състояния от ендокринно естество ) , Пневмология и фтизиатрия, Клинична хематология, Ревматология

Кардиологично отделение

– В отделението постъпват пациенти с най-тежката и спешна сърдечно-съдова патология:      Остър миокарден инфаркт       Нестабилна ангина пекторис       Ритъмни нарушения       Проводни нарушения       Белодробен тромбемболизъм       Аортна дисекация       Кардиогенен шок       Сърдечна недостатъчност – остра застойна, белодробен оток       Инвазивна диагностика и лечение .

Отделение по гастроентерология

 • Лечение на болни с остри, хронични и обострени заболявания на гастроинтестиналния тракт, хепато-билиарната система и панкреаса.
  Диагностично уточняване на болни с неясни кръвоизливи на горен и долен гастроинтестинален тракт, съмнение за тумори, неясни болкови, анемични и консумативни синдроми, алкохолни и други  токсични увреждания и нерационално хранене, следоперативни хронични състояния и подготовка на болни за оперативно лечение.

Отделение по Нефрология и Диализно лечение

– подготовка на пациенти с напреднала ХБН за хемодиализно лечениеАмбулаторно лечение на пациенти в преддиализен стадий, Хемодиализно лечение, Амбулаторна перитонеална диализа, Консултативна нефрологична помощ. Наблюдение и подготовка на болни, чакащи за бъбречна трансплантация.

Неврологично отделение

– диагностика, лечение и експертиза на трудоспособността на заболявания на централната и периферната нервна система, лечение на пациенти с остри нарушения на мозъчното кръвообръщение, възпалителни залболявания на нервната система, епилепсия и др.

Инфекциозно отделение

– приемат се инфекциозно болни подлежащи на задължително лечение и изолация, рискови контингенти по епидемиологични показания, болни с остро и тежко протичане и  усложнения на инфекциозни заболявания.

Отделение за Анестизиология и интензивно лечение

– Интензивно лечение на всички нарушения на основните жизнени функции, Дихателна реанимация, Кардиопулмонална ресусцитация, Продължително парентерално хранене, Интензивно лечение и наблюдение на тежки следоперативни състояния, Преданестезиологичен клиничен преглед и подготовка на пациента за анестезия, Анестезия – всички видове

Операционен блок

– разполага с 10 операционни зали съвременно оборудвани и профилирани за хирургични, гинекологични, урологични, неврохирургични, ортопедо-травматологични, септични и спешни операции.

Първо хирургично отделение

– Диагностика и оперативно лечение на остри и хронични заболявания на храносмилателния тракт – усложнения на язвена болест, жлъчно-каменна болест, оптурационен иктер, паразитарни и непаразитарни кисти и абсцеси на черния дроб, остри кръвоизливи от ГИТ, остър панкреатит и кисти на панкреаса, тумори на стомах, тънки и дебели черва, всички форми на механична чревна непроходимост, перианални абцеси и фистули и др. Заболявания на щитовидната жлеза. Оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени заболявания на гърдата. Диагностика и лечение на заболяване на предна коремна стена – вродени и придобити. Гнойно възпалителни заболявания на кожата и подкожието и други меки тъкани. Травми на меки тъкани, гръден кош и корем.

 • Адрес Велико Търново, ул. Ниш 1
 • Владимир Хорунжин

  Reply
  Предимства

  Изказвам дълбоката си благодарност на д-р Стойнов за високите му професионални умения и внимателното отношение към пациентите. Изразявам благодарност и към персонала на хирургичното отделение за тяхната чувствителност и отговорно отношение към професионалните им задължения! Желая на д-р Стойнов и екипа му много здраве и много успехи в нелеката задача! С уважение, доктор на техническите науки, професор Хорунжин Владимир.

Напишете нов коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style