Лечебнo заведениe

Болница Видин – МБАЛ Света Петка Съобщи за неточност

0 / 5
Сравни Добави към любими Принт

Болница Видин – МБАЛ Света Петка е многопрофилна болница за активно лечение разполагаща със следните отделения и лаборатории:

Клинична лаборатория

Извършва следните изследвания:

 • Хематологични; клинично-химични; показатели на кръвосъсирването и фибринолизата; електролити; показатели на обмяната на рН и кръвните газове;
 • Групи лабораторни изследвания: въглехидрати / в частност на захарния диабет и усложненията му/, липиди, серумни протеини, ликворна диагностика /цитологични и клинично-химични изследвания/, изпражнения /окултни кръвоизливи/, изследване на други биологични течности.

Микробиологична лаборатория

Разполага с апаратура за диагностика, системи за идентификация на бактерии, извършва култивиране на микроорганизми, определя чувствителността на бактерии към нови и модерни антибактериални препарати.

Отделение по образна диагностика

В отделението се провеждат:

 • Конвенционални рентгенови изследвания;
 • контрастни изследвания на храносмилателна, отделителна и пикочно-полова системи;
 • Компютър-томографски изследвания, включително и КТ ангиография.

Отделение по Клинична патология

 • изследване на ексфолиативни материали от храчки за ранна диагностика на злокачествени и други заболявания;
 • изследване на пунктати от сериозни кухини;
 • изследване на цитологични намазки от маточна шийка за профилактика и ранна диагностика на възпалителни и туморни заболявания на маточната шийка.

Отделение по съдебна медицина

Отделение по трансфузионна  хематология

В отделението се извършват:

 • изследване на кр. група и Rh – директен и кръстосан метод;
 • изследване на еритроцитни тела;
 • изследване на MVDRL;
 • изследване на ХБН;
 • изследване за съвместимост;
 • кръвовземане и освидетелствуване на кръводарители;
 • експедиция на кръв и кръвни съставки;
 • картотекиране на безвъзмездните кръводарители;
 • трансфузионен надзор.

Спешно отделение

Отделението се състои от:

 • Педиатричен кабинет
 • Терапевтичен кабинет
 • Шокова зала
 • зала за диагностично уточняване и наблюдение, с престой до 24 часа с 2 легла.

ТЕЛК

Трудово – експертната лекарска комисия е специализирана за освидетелстване на болни в трудоспособна възраст, както и за освидетелстване на болни в пенсионна възраст.

Отделение по анестезиология и интензивно лечение Болница Видин – МБАЛ Света Петка

В отделението се осъществяват :

 • Интензивно лечение на всички нарушения на основните жизнени функции;
 • Дихателна реанимация;Кардиопулмонална ресусцитация;
 • Продължително парентерално хранене;
 • Интензивно лечение и наблюдение на тежки следоперативни състояния;
 • Преданестезиологичен клиничен преглед и подготовка на пациента за анестезия;
 • Анестезия.

Отделение по Хирургия

 • диагностика, консервативно и оперативно лечение на болни със заболявания на стомашно–чревния тракт, чернодробни и заболявания на панкреаса;
 • оперативно лечение на дефекти на коремната стена (всички видове хернии), мекотъканни заболявания, гнойносептични заболявания;
 • лечение на остри и хронични венозни заболявания на крайниците;
 • оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдови реконструкции;
 • изгаряния до 5 % без пластика;
 • лапароскопска миниинвазивна хирургия.

Отделение по акушерство и гинекология 

 • Осигурява нормално и оперативно раждане.
 • Проследяване на родилния процес и коригиране на отклоненията му със съвременни методи.
 • Осигурява 24 часов дежурен акушеро-гинекологичен и анестезиологичен екип за осъществяване на спешна помощ от гинекологично естество и прием на пациенти.
 • Извършване на абразии с лечебно- диагностична цел; абразии на пациентки с прогредиентни и инкомплектни аборти, аборти по медицински показания и аборти по желание.
 • Диагностика и лечение на възпалителни заболявания, травми.
 • Лечение и наблюдение на рискова бременност.

Отделение по ортопедия и травматология

Осигурява 24 часова ортопедична и травматологична помощ.

Травматологичната хирургия включва кръвни репозиции, остеосинтези, сухожилна и периферна нервна хирургия, остеопластика, ампутации и реампутации на различни нива.

Значителен обем от дейността са закритите репозиции на фрактури и луксации. Извършва се и  ендопротезиране на тазобедрени стави, вагинотомии.

Отделение по УНГ болести

 В УНГ отделението на Болница Видин – МБАЛ Света Петка се извършват  консервативно и оперативно лечение на заболявания на УНГ апарат.

Отделение по Очни болести

В отделението се лекуват болни с всички възпалителни заболявания на окото, глаукома, катаракта, травматични увреждания с и без пробив на очната ябълка, с и без наличие на интрабулбарно чуждо тяло, болни с очни усложнения при общи заболявания- диабет, хипертония, изгаряния.

Първо отделение по вътрешни болести 

В отделението се осъществяват дейности по кардиология и ревматология.  Извършва се диагностика и лечение на сърдечно – съдови и ревматологични заболявания.
В обособения интензивен сектор се осигурява интензивно лечение на болни с пресен инфаркт на миокарда, ритъмни нарушения, остра сърдечно–съдова слабост и други.

Второ  отделение по вътрешни болести

В отделението се осъществява диагностично уточняване на болни с гастроентерологични и общо терапевтични заболявания.
Лечение на болни с остри, хронични и обострени заболявания на гастроинтестиналния тракт, хепато-билиарната система и панкреаса, когато лечебната цел не може да се постигне в амбулаторни условия.
Диагностично уточняване на болни с неясни кръвоизливи на горен и долен гастроинтестинален тракт, съмнение за тумори, неясни болкови, анемични и консумативни синдроми, алкохолни и други  токсични увреждания. Осигурен е прием  и на пациенти със заболявания на ендокринната система  – новооткрити , с усложнения, с остро настъпили кризи (кетоацидоза и хипогликемии). В хематологичния сектор се приемат и лекуват хематологично болни с остри и хронични хематологични заболявания.

Отделение по белодробни болести

В отделението се извършва спешна и планова помощ на пациентите с белодробни заболявания. Извършват изследвания на  ФИД, микробиологична диагностика на туберкулозата.

Отделение по нефрология и диализно лечение 

 • лечение на болни с остра и хронична бъбречна недостатъчност;
 • лечение на болни с остра бъбречна недостатъчност;
 • лечение на усложненията на ХБН при пациенти на диализно лечение;
 • лечение на болни с напреднала ХБН и подготовката им за включване на диализно лечение;
 • подготовка на подходящите болни за бъбречна трансплантация;
 • лечение на болни с ХБН в додиализния период;
 • хемодиализа, хемоперфузия.

Отделение по нервни болести

В отделението се осъществяват диагностика и  лечение  на заболявания на централната и периферната нервна система.

Отделение по педиатрия

В отделението по педиатрия  се извършва диагностика и лечение на пациенти на възраст от 0  до 18 години с остри и хронични обострени заболявания.

Отделение по кожни и венерически болести 

Отделението по кожни и венерически болести  извършва
специализирана дермато – венерологична помощ.

Отделение по психиатрия

Отделението по психиатрия към Болница Видин – МБАЛ Света Петка разполага с:

 • приемно – консултативен кабинет с диспансерни функции
 • манипулационна;
 • зала за колегиуми;
 • дневна за групови занимания на  пациенти.

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

 • Адрес гр. Видин
  ул. "Цар Симеон Велики" 119

Напишете нов коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style